Organisatie

Stichting Pallas

Vrije School Heerlen is aangesloten bij Stichting Pallas. Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden.

De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur dat werkt onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur stuurt de schoolleiders aan en geeft de dagelijkse leiding aan de stafmedewerkers. De schoolleiders werken samen in het Pallas Schoolleiders Overleg, een orgaan voor advies en afstemming. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd. Pallasbreed functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Meer informatie op www.stichtingpallas.nl

Vrije School Helianthus

De organisatie van de Vrije School Heerlen kent

  • Een schoolleider
  • Het lerarenteam
  • De MR

De schoolleider

De leiding van de school is in handen van de schoolleider. Hij vormt de verbinding tussen het beleid van de Stichting, het beleid van de school en de uitvoering op de werkvloer. De schoolleider is integraal verantwoordelijk (voor algemene zaken, onderwijs, personeel, huisvesting en financiën). Hij werkt onder aansturing van de bestuurder (college van Bestuur) die de volledige eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting.

Het lerarenteam

Het team draagt samen met de schoolleider de verantwoording voor de pedagogie en het onderwijs in de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de praktische uitwerking van het schoolconcept.

De leerkrachten komen wekelijks in twee vergaderingen bijeen: de regelvergadering en de pedagogische vergadering. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt, onderwijskundige onderwerpen besproken en pedagogische uitgangspunten verdiept.

De MR

De MR bestaat uit 2 ouders/verzorgers en 2 leerkrachten. De MR overlegt met de schoolleider en kan gebruik maken van haar advies- dan wel instemmingsrecht met betrekking tot een aantal beleidsonderwerpen. Daarnaast kan de MR op eigen initiatief zaken op de agenda plaatsen.