Zorgstructuur

In elke klas zitten leerlingen die extra hulp nodig hebben. Centraal in het zorgsysteem staat de klassenleerkracht. Hij dient te signaleren of extra zorg nodig is. Hierbij maakt hij gebruik van observaties in de klas, informatie van ouders en andere betrokkenen en toetsgegevens. In overleg met de intern begeleider wordt bekeken of extra ondersteuning nodig is. Deze wordt in principe door de leerkracht zelf en in de klas geboden.

Extra ondersteuning

De ondersteuning wordt binnen het onderwijsconcept gegeven. Dit betekent dat wij ondersteunen vanuit de volgende visie op onderwijs en leren:

  • spelend leren in de kleuterklas
  • de leerkracht vormt de poort tot het leren
  • de leerkracht blijft bij de klas (kleuterklas, klas 1 t/m 6)
  • de lesstof is ontwikkelingsstof
  • de kinderen leren door zelf te ervaren
  • de kinderen leren in de groep
  • het kind mag kind zijn en blijven

Belangrijk is dat de ouders de grondslag van de school erkennen, dat ontwikkeling zichtbaar wordt als resultaat van de extra ondersteuning en dat de veiligheid van de groep gewaarborgd blijft.

Zorgadviesteam

Er is minimaal 2 x per jaar overleg met de jeugdarts en de medewerker jeugd van het sociale buurtteam Molenberg. Zij zetten elk hun specifieke expertise in en kunnen gezamenlijk adequate hulp bij complexe problematiek realiseren.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft in een schoolondersteuningsprofiel beschreven welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

U kunt het volledige schoolondersteuningsprofiel hier downloaden.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.

In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs. Onze school is aangesloten bij het SWV Heerlen eo. (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal).

Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl